Jeszcze w trakcie prowadzenia szkoleń rozpoczęte zostanie wsparcie indywidualne dla  organizacji uczestniczących. Wsparcie indywidualne jest istotne z punktu widzenia możliwości dywersyfikacji finansowania pod kątem prowadzonych przez daną organizację działań.

Wsparcie doradczo – mentorskie nie może być kierowane do szerokiego odbiorcy tj. wszystkich organizacji w jednym czasie i zakresie ze względu na wewnętrzną specyfikę każdej z organizacji uczestniczących. Podejmowane inicjatywy mają służyć rozbudzeniu podejścia biznesowego uczestników spotkań i rzeczywistego dopasowania NGO do otoczenia w którym się znajduje.

W ramach tego działania przewiduje się prowadzenie opracowanie stanu i kondycji NGO (doradztwo strategiczne) wraz z elementami planowania strategicznego, doradztwa specjalistycznego i biznesowego dla organizacji, wsparcie i opiekę mentora wraz z utworzenie planu potencjalnego wdrożenia nowego źródła finasowania.

Doradztwo strategincze

Opracowanie stanu i kondycji NGO wraz z elementami planowania strategicznego. Analiza SWOT pozwoli na zwrócenie uwagi na poszczególne strony organizacji, określi strategię działania organizacji, wskaże pola rozwoju. Dzięki niej określona zostanie realna strategia rozwoju organizacji, określeniu celów strategicznych i operacyjnych jako przygotowania do opracowania planu dywersyfikacji źródeł finansowania i konkretyzacji działań kierowanych jako narzędzi finansowania NGO. Każda z uczestniczących organizacji będzie miała do dyspozycji średnio 5 godzin.

Planowany czas realizacji: sierpień-listopad

 Kadra 
Doradztwo specjalistyczne

Na bazie powstałej analizy dopasowanej do każdej z wybranych 18 organizacji zostanie dobrane doradztwo specjalistyczne w zakresie narzędzi i wiedzy funkcjonowania na rynku. Do dyspozycji organizacji oddane zostanie doradztwo zwiększające ich konkurencyjność na rynku i potencjał rynkowy np. doradztwo z budowania marki produktu, doradztwo promocyjne i PR, wykorzystywanie zasobów kadrowych, doradztwo marketingowe, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie funkcją finansową, budowanie strategii gospodarczych (elementy). Każda z uczestniczących organizacji będzie miała do dyspozycji średnio 5 godzin doradztwa specjalistycznego odpowiadającego danej organizacji i wg indywidualnych potrzeb.

Planowany czas realizacji: sierpień-listopad

Wsparcie mentora

Każda z uczestniczących organizacji zostanie objęta indywidualnym wsparciem mentorskim (średnio 10 godzin na organizację) przez praktyków prowadzących działalność biznesową (np. dz. gospodarcza, spółki non profit), której celem będzie wraz z organizacją opracowanie konkretnego i dopasowanego planu wdrożenia nowego źródła finansowania dla danej NGO.

Rola mentora obejmować będzie bieżącą ocenę przydatności, poprawności przyjętych rozwiązań, ocenę i analizę proponowanych rozwiązań i działań oraz krytyczne/ zewnętrzne spojrzenie na proponowany plan jako osoby niezwiązanej z organizacji i odbiorcy zewnętrznego (potencjalnego biorcy usługi/ produktu od organizacji). Na bazie wspólnych doświadczeń (łączenie wiedzy i doświadczenia NGO w zakresie społecznym i podejścia biznesowego/ gospodarczego mentora) wypracowany zostanie plan, który będzie mógł być wdrożony w zakresie dywersyfikacji źródeł finansowania organizacji. Plan będzie obejmować całościowe zestawienie wcześniejszych działań, doradztw i analiz oraz elementy biznes planu np. plany zarządzania i działania, strategie marketingowe i działania, plany finansowe.