Tendencje ogólnopolskie oraz lokalne pokazują, że głównym źródłem dla większości organizacji są jedynie środki pochodzące z dotacji od administracji publicznej lub, jak w przypadku stowarzyszeń, składek członkowskich. Organizacje pozarządowe, będąc ważnym wykonawcą zadań publicznych, nie powinny jednak skupiać się jedynie na tym źródle finansowania swoich działań. Sytuacje, gdy w budżecie NGO przeważają środki administracji mogą prowadzić od uzależnienia organizacji względem priorytetów instytucji zlecającej i finansującej działania, przez co pierwotna misja i wizja organizacji traci na znaczeniu.

Ekonomizacja NGO  to projekt wzmacnianiający wiedzę i potencjał zachodniopomorskich organizacji pozarządowych z zakresu dywersyfikacji źródeł finansowania statutowej działalności. Zadanie jest odpowiedzią na konieczność wzmocnienia kompetencji w zakresie alternatywnych sposobów finansowania organizacji i oderwania się od źródeł dotacji samorządowych. Działania przewidziane  kładą nacisk na zwiększenie wiedzy w zakresie korzystania z takich możliwości jak: prowadzenie działalności odpłatnej, gospodarczej, tworzenia spółek non profit czy wykorzystywania innych niż samorządowe źródeł finansowania. 

Do uczestnictwa w projekcie zostanie wybranych 18 organizacji, które będą mogły uczestniczyć (poprzez swoich przedstawicieli) w spotkaniach prowadzonych przez doświadczonych praktyków działających w NGOsach. W ramach projektu przewiduje się:

  • przeprowadzenie 5 szkoleń tematycznych (dla wybranych 18 organizacji),
  • przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego połączonego z tworzeniem analizy SWOT organizacji (dla wybranych 18 organizacji),
  • opracowanie pod okiem mentorów-praktyków planów działania w zakresie rozwoju i poszukiwania nowych źródeł finansowania (dla wybranych 18 organizacji),
  • edukacji organizacji pozarządowych w ramach spotkań z lokalnym biznesem (dla wybranych 18 organizacji),
  • uczestnictwo w seminarium dot. dywersyfikacji źródeł finansowania organizacji (seminarium otwarte dla wszystkich przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych),
  • wysyłkę publikacji dot. dywersyfikacji źródeł finansowania organiazcji.

Każda z uczestniczących organizacji nabędzie wiedzę z zakresu dywersyfikacji środków a wybrane z nich, jednocześnie pod okiem specjalistów i praktyków, przygotuje się do ich wykorzystania.


Szkolenia Doradztwo i mentoring Wizyty studyjne Seminarium