Na podstawie wiedzy zdobytej podczas analiz SWOT organizacji oraz rozmów z potencjalnymi odbiorcami publikacji został opracowana jej zawartość. Organizacje zwracały uwagę, na potrzebę stworzenia przewodnika przedstawiającego:

  • „krok po kroku” różne źródła utrzymania/ finansowania organizacji,
  • sposoby współpracy z biznesem,
  • sposoby zarządzania w podmiotach ekonomii społecznej.

Powstała publikacja „Ekonomizacja NGO”, w której zawarto materiały autorstwa:

  • Jerzego Miki – Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, pt. „Fundraising, ciągle alternatywa dla organizacji trzeciego sektora w Polsce”
  • Pawła Klikowicza – koordynatora programu Dawca.pl, pt. „CSR i współpraca z biznesem, budowanie ofert sponsorskich”,
  • dr Moniki Tomczyk – Stowarzyszenie Media Dizajn, pt. „Zarządzanie strategiczne w podmiotach ekonomii społecznej”.

PUBLIKACJA W WERSJI PDF